پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «بابکی رسکتی ، مجید ،1349-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رستکی ، مجید