پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

لزوم اجتناب از شبهات در بازار ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 1 صفحه 363

حدیث درباره تشبیه دنیا به بازار ، منابع:

اخلاق اسلامی در نهج البلاغه (خطبه متقین) جلد 1 صفحه 398