پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

. بازار مسلمانان: مراد از آن بازاری است که همه یا بیشتر کاسبان آن مسلمان

هستند. بازار مسلمانان از نشانه‏های تذکیه حیوان است) ر تذکیه (؛ بدین معنا که گوشت، پوست و دیگر اجزای حیوان که از بازار یادشده خریداری می‏شود محکوم به طهارت و حلّیت است.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بازار مسلمین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سوق المسلمین

اعم

بازار، مشترکات

وابسته

بازار کفار، پوست بازار مسلمین، پیه بازار مسلمین، حق سبق بر بازار، ذبیحه بازار مسلمین، قاعده سوق، قاعده ما یباع فی سوق المسلمین فهو ذکیّ، گوشت بازار مسلمین، لباس مأخوذ از بازار مسلمین، مسلمان ( فقه )، مقاعد الاسواق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بازار مسلمین به زیرصفحه بازار مسلمین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 70
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 42
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 511
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 431
  • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 73