پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

بازار مسلمین و تذکیه ، منابع:

منتقى الاصول جلد 7 صفحه 73

ترک تجسس از مسلمین در بازار مسلمین ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 3 صفحه 278

حجیت بازار مسلمین ، منابع:

منتقى الاصول جلد 7 صفحه 73