پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بازکردن، تصرف در فضای راه

وابسته

در

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 250
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 250
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 280
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 850