پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

باستان‌شناسی قصص قرآن : بازیابی و بازشناسی اقوام و اشخاص مذکور در قرآن

برای باستان‌شناسی تعاریف مختلفی ذکر شده است؛ از جمله، آن را دانشی دانسته‌اند که با توسل به روش‌های معقول و منطقی، گذشته انسان را بازجویی، بازیابی، بازسازی و بازشناسی می‌کند. برخی باستان‌شناسی قرآن را موضوعی شایسته پژوهش دانسته‌اند ولی در آن زمینه، کار چندانی صورت نگرفته است. بر اساس تعریفی که از باستان‌شناسی ذکر شد می‌توان باستان‌شناسی قرآن را دانش مربوط به بازیابی و بازشناسی اقوام و شخصیت‌های مذکور در قصص قرآن دانست.

منابع

  1. مجله بینات جلد 1 : صفحه 162
  2. مجله بینات جلد 3 : صفحه 156

اصطلاح‌نامه

وابسته

قصص قرآن

منابع

  • مجله بینات جلد 1 : صفحه 162
  • مجله بینات جلد 3 : صفحه 156