پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «باطن انسان ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

باطن بدن انسان

اعم

باطن ( فقه )

اخص

باطن اعضای وضو، باطن شست پا، باطن قدم

وابسته

انسان ( فقه )، زوال عین نجس از باطن انسان، شستن باطن بدن، طهارت باطن بدن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه باطن انسان ( فقه ) به زیرصفحه باطن انسان ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 132