پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

باع ) بوع(: واحد اندازه‏گیری طول.

مراد از باع، اندازه طول دو دست باز مرد معمولی به‏طور افقی، - از سر انگشت میانی تا سر انگشت میانی دیگر - برابر چهار ذراع است که هر ذراع دو وجب و هر وجب دوازده انگشت بسته می‏باشد.

در برخی روایات محدوده برداشتن تربت امام حسین علیه السّلام از نزد قبر شریف، هفتاد باع در هفتاد باع

________________________________________

50

ذکر شده است. در برخی روایات دیگر هفتاد ذراع و جز آن بیان شده که فقها آن را بر افضل بودن حمل کرده‏اند؛ به این معنا که تربت برداشته شده هر اندازه به قبر مطهَّر نزدیک‏تر باشد فضیلتش بیشتر است1) ر تربت (.

1. المصباح المنیر/ واژه 'بوع'؛ مستند الشیعة 166 /15 و 268 - 267 /5.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 49

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «باع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بوع

اعم

آلات سنجش

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 49