پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «باقولی ، علی بن حسین ،-543ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نور الدین الاصْفهانی ، علی بن الحسین