پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره پوشاک و فرش ( عین ) و بالش امام علی علیه السلام ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 450

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره نقاشی صورت بر فرش‌ها و بالش ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 448

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره صورت پرنده بر فرش ( عین ) و بالش ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 450

گذاشتن دست راست به عنوان بالش در خواب ( فعل ) در حدیث امام محمد باقر علیه السلام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 371