پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دَفیف: بال زدن هنگام پرواز، مقابل صفیف.

از آن در باب اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند. )

________________________________________

644


خوردن گوشت انواع گنجشک، کبوتر، قمری، کبک و دیگر پرندگانی که هنگام پرواز بال زدن آنها بیشتر از صاف نگهداشتن آن است) ر صفیف (و نیز بنابر قول منسوب به مشهور، پرندگانی که حالت بال زدنشان با حالت صاف نگهداشتن آن مساوی می‏باشد، حلال است. 1

) ر پرنده (

1. جواهر الکلام 306 - 304 /36؛ مهذّب الاحکام 133 /23 و 135.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 643

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بال نزدن در پرواز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صفیف

اعم

افعال حیوان، علائم حرمت پرنده

وابسته

پرواز، غلبه بال زدن در پرواز

منابع

 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 244
 • المقنع : صفحه 423
 • المهذب جلد 2 : صفحه 428
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 160
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 157
 • توضیح المسائل مراجع جلد 2 : صفحه 525
 • رسائل المرتضی جلد 1 : صفحه 248
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 750
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 643
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 327