پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فواید ازدواج با باکره ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 3 صفحه 132

قضاوت‌ امام علی(ع) درباره بهتان زنا به باکره ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 508

ازدواج با باکره ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 3 صفحه 131

ازدواج با باکره ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 3 صفحه 93