پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"بایع ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

فروشنده ( فقه )