پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «بتانی ، محمد بن جابر ،-317ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن جابر البتانی ، محمد بن جابر؛ محمد بن جابر بن سنان الحرانی الرقی الصابئ