پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بت پرست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عباد اصنام ( فقه )، عبده اوثان ( فقه )، کافر وثنی ( فقه )، وثنی

اعم

کافر حربی

وابسته

تحلیف بت پرست، جزیه بر بت پرست، جهاد با بت پرست، ذبح بت پرست، ذبیحه بت پرست، زوجین بت پرست، کتب بت پرستان، نکاح با زن بت پرست

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 349
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 39
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه (280-281)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 228
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 51
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 19