پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن شمیط،احمربن شمیط،-67ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احمربن شمیط بجلی؛ بجلی احمسی،احمربن شمیط

مشخصات فردی

نام: احمر

نام پدر: شمیط

لقب وکنیه: بجلی، احمسی، ابن شمیط

تاریخ ومحل وفات: 67ق، مذار

زندگی سیاسی واجتماعی

رهبرفرقه شیمطیه، یکی ازفرماندهان مختارثقفی وکشته شده همراه اوتوسط مصعب بن زبیر

منابع

  • الفوائدالرجالیه
  • الاعلام
  • تاریخ مدینه دمشق