پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «بجیرمی ، سلیمان بن محمد ،1131-1221ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بجیرمی المصری ، سلیمان؛ سلیمان البجیرمی؛ سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمی الشافعی