پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بدعت گزار ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهل بدع، اهل بدعت ( فقه )، مبتدعه

اعم

کافر حکمی ( فقه )

وابسته

ارث بدعت گذار، اهانت به بدعت گزار، بدعت ( فقه )، بهتان بدعت گزار، تبری از بدعت گزار ( فقه )، حشویه ( فقه )، خوارج ( فقه )، سب بدعت گزار، شفعه بدعت گزار، شهادت بدعت گزار، غسل میت کافر حکمی، غیبت بدعت گذار ( فقه )، کتب اهل بدعت، مرجئه ( فقه )، معتزله ( فقه )، نماز میت کافر حکمی، هَجو بدعت گذار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بدعت گزار ( فقه ) به زیرصفحه بدعت گزار ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 31
  • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 2 : صفحه 338
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 23، 90، 224
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 34