پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بدن انسان ( فقه )، نجاست ( فقه )

وابسته

اصابت آب ولوغ به بدن، تیمم با بدن نجس، طهارت بدن، طواف با بدن نجس، متنجس، نجاسات ( فقه )، نماز با بدن نجس، وضو با بدن نجس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بدن نجس به زیرصفحه بدن نجس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 222
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 11