پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

برادر شوهر: برادر زوج.

از آن به مناسبت در باب نکاح نام برده شده است.

اگر زنی برادر شوهر خود را شیر دهد بر شوهر حرام نمی‏گردد، هرچند عنوان 'مادر برادر شوهر' بر او منطبق می‏شود؛ زیرا عنوان یادشده در یکی از دو فرض بر شوهر حرام می‏گردد: یکی مادر شوهر بودن و دیگری مدخول پدر شوهر بودن که در این‏جا هیچ‏کدام وجود ندارد؛ 1 لیکن برخی قائل به حرمت شده2 و برخی معاصران احتیاط مستحب را در ترک شیر دادن دانسته‏اند. 3

1. رسائل المحقق الکرکی 221 - 214 /1؛ جواهر الکلام 2 322 /29. مستند الشیعة 3 292 /16. مختصر الاحکام) گلپایگانی (/ 142.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 89

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «برادر زوج» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

برادر شوهر

اعم

مرد

وابسته

رضاع به برادر زوج، زوج

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 322
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 89