پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

برادر زن: برادر زوجه.

از آن به مناسبت در باب نکاح نام برده شده است.

زنی که به برادر خود شیر داده) ر رضاع (بر همسرش حرام نمی‏گردد؛ هرچند قولی بر حرمت حکایت شده1 و برخی معاصران احتیاط مستحب را در ترک شیر دادن دانسته‏اند. 2

1. رسائل المحقق الکرکی 214 /1؛ جواهر الکلام 2 322 /29. مختصر الاحکام) گلپایگانی (/ 142.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 79

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «برادر زوجه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

برادر زن

اعم

مرد

وابسته

زوجه ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 322
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 89