پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

بَِرسام: التهاب سینه.

برسام التهابی است که در پرده میان کبد و قلب عارض می‏شود و درصورت رسیدن حرارت آن به مغز، بیمار هذیان می‏گوید. به فرد مبتلا به این بیماری 'مُبَرسَم' گفته می‏شود. از این عنوان در بابهای جهاد، ضمان، وصیّت و اقرار به مناسبت یاد شده است.

برسام از جمله بیماریهای سنگینی است که پیدایی آن موجب رفع تکلیف جهاد از مبتلای به آن می‏شود. از شرایط اهلیّت) ر اهلیّت (عقل و شعور است. بیماری برسام از آن جهت که موجب زوال شعور و آگاهی فرد می‏گردد، او را در مرحله ادای تکلیف از اهلیّت ساقط می‏سازد؛ از این‏رو مبرسم در محجورٌعَلَیه بودن1 و بی‏اعتباری اقرارهایش و نیز آنچه به عنوان عقد) ر عقد (یا ایقاع) ر ایقاع (انشاء می‏کند، همچون دیوانه است2) ر دیوانگی (.

1. تتمة الحدائق 2 17 - 16 /2. جامع المقاصد 203 /9؛ جواهر الکلام 105 /35.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 100

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «برسام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیماری التهاب سینه، ذات الجنب

اعم

بیماری ( فقه )

وابسته

مبرسم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه برسام به زیرصفحه برسام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 4 : صفحه 44
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 11 : صفحه 101
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 100