پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

بلور

بلور: نوعی سنگ معدنی سفید و شفاف.

از آن به مناسبت در بابهای صلات، خمس و تجارت سخن رفته است.

صلات: سجده بر بلور صحیح نیست. 1 به دست کردن انگشتری که نگین آن بلور باشد، مستحب است. 2

خمس: بلور از معادن) ر معدن (و خمس آن واجب است. 3

تجارت: هنگام داد و ستد بلور - برای رفع جهالت - باید ویژگیهای آن ذکر شود و فروختن آن به بیع سلم) ر بیع سلف (نیز جایز است. 4

1. العروة الوثقی 2 589 /1. کشف الغطاء 44 /3؛ وسائل الشیعة 3 97 /5. تذکرة الفقهاء 311 /11. 4 409 /5.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 134

اصطلاح‌نامه

اعم

معدن

وابسته

انگشتر بلور، خمس بلور، سجده بر بلور

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 5 : صفحه 409
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 134