پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دنبلان: بیضه چارپایان.

از آن در باب اطعمه و اشربه نام برده‏اند.

از اعضای حرام در حیوانات حلال گوشتِ تذکیه شده، مانند گاو و گوسفند دنبلان است.

1. جواهر الکلام 342 /36؛ توضیح المسائل مراجع 596 /2 م 2626.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 655

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیضه حلال گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خایه حلال گوشت، خصیتین حلال گوشت، دنبلان

اعم

بَیْضه ( تخم )، محرمات حلال گوشت

وابسته

حیوان حلال گوشت

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 309
 • الفقه جلد 76 : صفحه 176
 • المسائل المنتخبة : صفحه 386
 • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 215، 216، 218
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 89
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 161
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 283
 • توضیح المسائل مراجع جلد 3 : صفحه 527
 • توضیح المسائل : صفحه 459
 • توضیح المسائل : صفحه 536
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 342
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 655
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 347