پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"بیع سلاح به دشمن"واژه زیر را بکار ببرید:

فروش سلاح به دشمن