پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع صرف ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع اثمان، صَرْف ( فقه )

اعم

بیع طلا و نقره، معاوضه درهم و دینار، کسب مکروه

اخص

بیع سلفی صرف، بیع صرف بدون قبض، بیع صرف مجهول، بیع مبیع صرف
به لحاظ زیادی عوضان:
بیع صرف با زیادی، بیع صرف با ضمیمه
به لحاظ شرط:
بیع صرف به شرط خیار، بیع صرف به شرط ساخت
به لحاظ عوضان:
بیع طلا به طلا، بیع طلا به نقره، بیع نقره به طلا، بیع نقره به نقره

وابسته

ارش در بیع صرف، اقباض صرف، بیع خاک طلا، بیع خاک نقره، بیع ریال به ریال، بیع سرب، بیع طلا بافت به طلا بافت، بیع مس، بیع نقره بافت به نقره بافت، تبدیل عوضان صرف، تبدیل نقد در ذمه، تقابض در مجلس صرف، ثمن بیع صرف، حیله در ربا در بیع صرف، خلاف در بیع، خیار عیب در بیع صرف، خیار مجلس در صرف، زیادی ثمن صرف، شرایط بیع صرف، صَرّافی، معامله با پول مغشوش، وکالت در قبض صرف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بیع صرف ( فقه ) به زیرصفحه بیع صرف ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 222
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 374، 381
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه (93-94)
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 348
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 9
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 11 : صفحه 289
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 400
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 539، 540، 541، 543
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 43، 44
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 8
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 24 : صفحه 3، (11-12)، 13، (18-19)، (32-36)، (33-34)، (53-55)
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 926، 1014
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 301، 312، (318-319)
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 132
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 11
 • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 5، 8، (13-14)، (22-23)