پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، بیع ( فقه )

اخص

بیع آب متنجس، بیع آرد متنجس، بیع رنگ متنجس، بیع روغن متنجس، بیع سرکه متنجس، بیع شیره متنجس، بیع صابون متنجس، بیع عسل متنجس، بیع قیر متنجس، بیع گِل متنجس، بیع لباس متنجس، بیع هیزم متنجس
به لحاظ انتفاع:
بیع متنجس غیر قابل انتفاع، بیع متنجس قابل انتفاع
به لحاظ دین متعاقدان:
بیع متنجس به کافر، بیع متنجس به مسلمان
به لحاظ طهارت:
بیع متنجس غیر قابل طهارت، بیع متنجس قابل طهارت

وابسته

اعلان نجاست مبیع، بیع نجاسات، کسب به متنجس، متنجس، نجاسات ( فقه )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 83
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 168
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 207
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 257
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 494
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 12
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه (276-277)
 • ذخیرة المعاد جلد 1 : صفحه 43
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 86
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 20
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 484
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 52، 54، 55