پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، بیع حیوان ( فقه )

وابسته

بیع به مشاهده، ذبح با تسمیه غیر، ذبیحه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 516
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 35 : صفحه 281
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1002