پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع به کافر

وابسته

تملک کافر

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 165
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 246
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 134
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 320
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 338، 339
  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه 163
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه (88-89)
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 183