پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، بینه عقود معاوضی

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 172
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 165
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 256