پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بینه حدود، ثبوت سب

وابسته

اقرار به سب، سب ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 255
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 440
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 209