پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

بینه

اخص

بینه حق مالی، بینه خمس، بینه دَین، بینه زکات، بینه عقود معاوضی، بینه غصب، بینه کفاره، بینه لقطه، بینه ملکیت سارق، بینه ملکیت لقطه، بینه مهریه، بینه هبه، بینه وصیت مالی

وابسته

بینه غیر مال، مال ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 142
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 172
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 338
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 447
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 159
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 165
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 209، 386
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 255، 256