پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

بی‏مبالاتی: بی‏اعتنایی به مسائل دینی.

از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، تجارت و شهادات سخن رفته است.

طهارت: مستحب است از سؤر) ر سؤر (حائض بی‏مبالات، بلکه هر فرد لاابالی اجتناب شود. 1

صلات: ترک مستحبات و ارتکاب مکروهات اگر به حدّی برسد که نشانگر بی‏اعتنایی و پایبند نبودن فرد به دین باشد، جایز نیست. 2

تجارت: معامله با افراد پست و لاابالی مکروه است. 3

شهادات: بنابر اشتراط مروّت) ر مروّت (در عدالت) ر عدالت (، بی‏مبالاتی موجب سقوط مروّت و در نتیجه سقوط عدالت شخص می‏گردد. 4 بی‏مبالاتی فرد از زمینه‏ها و اسباب تهمت) مورد اتّهام واقع شدن (شمرده شده است و از آنجا که یکی از شرایط پذیرش شهادت شاهد، متّهم نبودن او است، شهادت شخص بی‏مبالات پذیرفته نمی‏شود. 5

1. جواهرالکلام 2 171 /6. ذخیرة المعاد/ 3 305. الحدائق الناضرة 4 38 /18. جواهر الکلام 5 34 - 30 /41. مجمع الفائدة 403 /12.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 213

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بی مبالات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

متسامح

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

بی مبالاتی ( فقه )، بیع با بی مبالات، شهادت بی مبالات، غایب شدن مسلمان، نهی از بی مبالاتی، نیم خورده حایض بی مبالات

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 132
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 30
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 213