پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تبدیل، تصرف در قربانی حج

وابسته

قربانی حج قران

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 301
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 245
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 192، (196-197)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 301
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 311، 313