پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تجدید وضو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعاده وضو، وضو بعد از وضو، وضوی تجدیدی

اعم

احکام وضو، تجدید، مستحبات ( فقه )

اخص

تجدید وضو اکثر از دو بار، تجدید وضو با آب باقی بر اعضا
به لحاظ حدث:
تجدید وضو با کشف حدث، تجدید وضو بعد استنجا، تجدید وضوی مستحاضه
به لحاظ موجب:
تجدید وضو بعد از اسلام مرتد، تجدید وضو به نذر، تجدید وضو در هر نماز

وابسته

اخلال در وضو، تجدید غسل، تذکر اخلال وضو، علم به بطلان یکی از دو وضو، نذر وضوی مجدد، وضو ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تجدید وضو به زیرصفحه تجدید وضو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 2 : صفحه 146
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 86
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 21، 24، 33
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 24، 32
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 69، 70، 71، 224
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 4، 12
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 186، 194، 246
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 397
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 1 : صفحه 59
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 178
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 99، 104
 • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 2 : صفحه 81
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 66، 110
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 272، 279، 376