پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تحریک جایز

وابسته

سگ شکاری، کافر ( فقه )، مسلمان ( فقه )

منابع

 • جلد 4 : صفحه 277
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 261
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 9 : صفحه 101
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 262
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 136
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 28، 29
 • روضة الطالبین جلد 2 : صفحه 518
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 268
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 10-11، 54، 108، 121، 131
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 200
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 419
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 8، 11