پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:تخطئه ( اصول فقه )، تصویب.

 1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

تخطئه ( اصول فقه )، تصویب

وابسته

اجتهاد و تقلید، اِجزا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تخطئه و تصویب به زیرصفحه تخطئه و تصویب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 197
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 98
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 127
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 413، 434
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 615، 617
 • البحث فی رسالات عشر : صفحه 407
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 45
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 358
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 29، 33، 34، 36، 37، 38، 42، 44
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 301، 302، 307
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 38
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 632
 • تقریرات اصول : صفحه 138
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 606
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 14
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 219
 • کفایة الاصول : صفحه 535
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 244
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 444
 • معارج الاصول : صفحه 181
 • نهایة الاصول : صفحه 151
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 228
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 228