پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تخم پرنده

وابسته

تخم پرنده حرام گوشت، تخم پرنده حلال گوشت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 158
  • توضیح المسائل : صفحه 536
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 334
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 227