پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تدبیر ( اداره کردن )"واژه زیر را بکار ببرید:

مدیریت