پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تذکّر

تذکُّر: همسان شدن زن با مرد در رفتار جنسی، مقابل تخنّث) ر تخنّث (.

تذکّر آن است که زنی میل داشته باشد همچون مرد از دیگر زنان بهره جنسی بَرَد و با آنان رفتار جنسی از نوع رفتار جنسی مرد با زن داشته باشد. 1 از این عنوان در باب تجارت و حدود سخن رفته است.

همجنس بازی حرام و موجب ثبوت تعزیر) ر تعزیر (است و رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله چنین زنی را لعن کرده است. 2

اگر از چنین زنی، عملِ موجب حد - مانند مساحقه) ر مساحقه (- سر زند، حد بر او جاری می‏شود.

) ر تشبّه (

1. مصباح الفقاهة 2 208 /1. وسائل الشیعة 346 /20؛ جواهر الکلام 116 - 115 /22.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تذکر ( یادآوری )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

یاد آوری

اعم

علم ( فقه )

اخص

تذکر اخبار مسلمین، تذکر سفر، تذکر مصیبت، تذکر نعمت ( فقه )، یاد مرگ ( فقه )
به لحاظ طهارت:
تذکر جنابت، تذکر طهارت
به لحاظ عبادات:
تذکر حج، تذکر ذکر سجده سهو، تذکر زکات فطر، تذکر سجده سهو، تذکر قربانی، تذکر نماز

وابسته

نسیان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تذکر ( یادآوری ) به زیرصفحه تذکر ( یادآوری )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 11 : صفحه 135