پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تذکیه انسان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تذکیه آدم

اعم

تذکیه ( فقه )

وابسته

انسان ( فقه )، تذکیه حیوان ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 234
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 199
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 110، 123، 143
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 210
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 341، 374