پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تَرک: انجام ندادن، مقابل فعل.

ترک، در فقه موضوع احکام پنجگانه تکلیفی قرار گرفته است.

حرام: وجوب هر فعل، مقتضی حرمت ترک آن - که نقیض فعل) ضدّ عام (به شمار می‏رود - می‏باشد. 1 البتّه در اینکه حرمت ترک، عقلی است یا شرعی مولوی، اختلاف است. 2

واجب: میان فقها در متعلّق نهی اختلاف است. برخی، مطلوب در نهی را 'ترک' - که امری عدمی است - دانسته و حکم به وجوب آن کرده‏اند3) ر نهی (.

مستحب و مکروه: در اینکه ترکِ عمل مستحب، مکروه و ترکِ عمل مکروه، مستحب است یا نه، میان فقها اختلاف است. 4

________________________________________

453

مباح: هر عملی که انجام دادن آن مباح باشد، ترک آن نیز مباح است) ر اباحه تکلیفی (.

1. جامع المقاصد 13 /5؛ روض الجنان 2 441 /1. اصول الفقه 264 /1؛ محاضرات فی اصول الفقه) مسلسل 3 286 /2 (44. اصول الفقه 264 /1؛ مدارک الاحکام 4 182 /3. جواهر الکلام 117 /10 و 266 /13؛ ریاض المسائل 170 - 169 /1 و 204 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 452

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال انسان ( فقه )

اخص

ترک استقبال، ترک اشمام، ترک تقیه، ترک روم، ترک غسل، تعطیل ( فقه )، تعطیل حدود ( فقه )، حِداد، فَوْت
به لحاظ احکام خمسه:
ترک مباح، ترک محرمات ( فقه )، ترک مستحب ( فقه )، ترک مکروه، ترک واجبات
به لحاظ اذان و اقامه:
ترک اذان، ترک اعراب آخر اقامه، ترک اقامه، ترک ترتیب اذان و اقامه، ترک فصول اذان
به لحاظ اعمال حج:
ترک ارکان حج، ترک ارکان عمره، ترک بیتوته در منا، ترک ترتیب اعمال منا، ترک تقصیر در منا، ترک تلبیه، ترک قربانی منا، ترک لباس احرام، ترک هروله
به لحاظ تارک مسجد:
ترک مشاوره با تارک مسجد، ترک نکاح با تارک مسجد، ترک هم غذایی با تارک مسجد، ترک همسایگی با تارک مسجد
به لحاظ تخلی:
ترک تخلی پشت به باد، ترک تخلی رو به باد، ترک تخلی رو به خورشید، ترک تخلی رو به ماه
به لحاظ خوردن:
ترک خلال بعد از غذا، ترک خوردن، ترک ریزه‌های غذا در بیابان، ترک شام، ترک غذا قبل از سیری
به لحاظ طهارت:
ترک استبرای حایض، ترک بعض اغسال میت، ترک ترتیب تیمم، ترک جبیره، ترک جزء تیمم، ترک طهارت
به لحاظ عبادات:
ترک تسمیه، ترک دعا، ترک صدقه، ترک قرائت قرآن، ترک قربانی مستحب، ترک نیت
به لحاظ قسم:
ترک استخدام، ترک با امر به عمل، ترک بوی خوش، ترک زدن، ترک سکونت، ترک کلام، ترک ورود به شهر، ترک ورود خانه
به لحاظ معاملات:
ترک آبیاری زراعت، ترک اخذ به شفعه، ترک استقراض مستغنی، ترک ایذای مسلمین، ترک تبرج زن شاهد، ترک تظاهر به منکر، ترک تعرض به مدیون در حرم، ترک زراعت مزارعه، ترک ساخت ساختمان بلند، ترک ساخت معبد، ترک سود از مؤمن، ترک سود با وعده احسان، ترک شفعه، ترک عاریه، ترک عمل جعاله، ترک عمل قبیح مهادنین، ترک عمل منافی امان، ترک فحاشی زن شاهد، ترک گفتار قبیح مهادنین، ترک مطالبه مدیون، ترک نکاح، ترک هبه، ترک وصیت، ترک وفای امان، ترک ولایت ظالم
به لحاظ معتده:
ترک حداد، ترک زیور آلات
به لحاظ معروف و منکر:
ترک آمیزش زوجه، ترک اعتیاد، ترک تسنیم قبر، ترک جدال، ترک جریده، ترک حق زوجه، ترک شنیدن لهو، ترک طلب رزق، ترک عیب جویی، ترک گفتار غیر مرضی خدا، ترک مشاجره، ترک نام گذاری نوزاد به محمد
به لحاظ نماز:
ترک آمین تقیه‌ای، ترک اجزای نماز، ترک اعراب آخر تکبیرة الاحرام، ترک اقعاء‌ در تشهد، ترک انتصاب، ترک بعض تکبیرات نماز میت، ترک تسیمت در نماز، ترک تشهد، ترک تعلّم تکبیرة‌ الاحرام، ترک تکبیرة الاحرام، ترک جواب سلام در نماز، ترک سجده، ترک شرایط نماز، ترک قنوت، ترک کیفیت نماز، ترک متابعت ماموم، ترک منافی نماز احتیاط، ترک موالات تکبیرة الاحرام، ترک موالات سلام نماز، ترک نشستن در تشهد

وابسته

مباحات ( فقه )، محرمات، واجبات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترک ( فقه ) به زیرصفحه ترک ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 11 : صفحه 198
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 452