پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تسلط"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلا ( فقه )