پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تسلط اجانب"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلای بیگانه