پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تظاهر به فسق

تظاهر به فسق ) تَجاهُر به فسق(: آشکارا انجام دادن گناه.

مراد از عنوان یادشده، ارتکاب علنی گناه با علم و التفات به گناه بودن آن در مرئی و منظر دیگران است. از این‏رو، ارتکاب گناه از روی جهل یا سهو، تجاهر محسوب نمی‏شود؛ چنان‏که تظاهر به آن با عذر، هرچند غیر موجّه - مانند همکاری با ظالم با ابراز معذور بودن در این کار - تجاهر به شمار نمی‏رود. و نیز بر تظاهر به گناه نزد دوستان و خواصّ یاران، تجاهر صدق نمی‏کند مگر آنکه شمارشان زیاد باشد. 1 از این عنوان به مناسبت در باب جهاد و تجارت سخن رفته است.

حکم: تظاهر به گناه حرام است 2 و کسی که تظاهر به گناه می‏کند، در شرع دارای حُرمت نیست. از این‏رو، غیبت او) ر غیبت (نزد کسی که بر گناهش مطلع نیست جایز است و اگر کسی او را با عناوینی همچون فاسق، حقیر، پست) وضیع (و مانند آن از عناوین و القابی که استحقاق آن را دارد، خطاب کند، کیفر حد) ر حدود (یا تعزیر) ر تعزیر (بر او جاری نمی‏شود. 3 البتّه در اینکه غیبت کردن از چنین شخصی مطلقا جایز است یا تنها در قلمرو گناهی که بدان تظاهر کرده، اختلاف است. 4

از شرایط صحّت عقد ذمّه، تعهّد کافر ذمّی به عدم تظاهر به محرّمات اسلامی است. در صورت تظاهر وی به منکری مانند نوشیدن شراب، حکم اسلامی درباره او جاری و پیمان ذمّه‏اش باطل می‏گردد5) ر اهل ذمّه (.

) ر آشکار () ر اشهار (

1. کتاب المکاسب 346 /1؛ المکاسب المحرّمة) امام خمینی (416 /1؛ فقه‏الصادق 2 370 /14. مهذب الاحکام 3 244 /15. جواهر الکلام 69 /22. 4 412 /41؛ کتاب المکاسب 5 345 - 343 /1. جواهر الکلام 270 - 269 /21.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 514

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تظاهر به فسق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تجاهر به فسق

اعم

تظاهر به منکر

وابسته

فسق ( فقه )

== منابع ==index.php?catid=50

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 514