پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تعادل و ترجیح"واژه زیر را بکار ببرید:

تعارض و تعادل و تراجیح