پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تعارض و تعادل و ترجیج"واژه زیر را بکار ببرید:

تعارض و تعادل و تراجیح