پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، تعدد ( فقه )، شرایط طلاق ( فقه )

وابسته

اشهاد بر طلاق ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعدد شاهد طلاق به زیرصفحه تعدد شاهد طلاق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 108
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 46