پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعدد ( فقه )

وابسته

قَسامه، مدعی ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 530
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 248
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 224
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 110، 111
  • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 731