پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وکالت، تعدد ( فقه )

وابسته

وکالت دو نفر، وکیل ( فقه )

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-4 : صفحه 19
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 44
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 248
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 860